คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 บริการแบบบ้าน และแบบมาตรฐานต่างๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  52.205.167.104   
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
[ 11-11-2564] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ  
[ 22-10-2564] ประกาศผู้มีสิทธิรับเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   บัญชีรายชื่อ ประกาศหมู่ที่ 1-5 ประกาศหมู่ที่ 6-10 ประกาศหมู่ที่ 11-15 ประกาศหมู๋ที่ 16-20 
[ 22-10-2564] ประกาศชื่อผู่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   บัญชีรายชื่อ ประกาศ 
[ 19-10-2564] องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ...   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
[ 06-05-2564] ปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง   ปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง 
 
 
[ 24-11-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด ...   ภ.ด.ส.3 
[ 24-11-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด ...   หนังสือประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 
[ 22-10-2564] ประกาศผู้มีสิทธิรับเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   บัญชีรายชื่อ ประกาศหมู่ที่ 1-5 ประกาศหมู่ที่ 6-10 ประกาศหมู่ที่ 11-15 ประกาศหมู๋ที่ 16-20 
[ 22-10-2564] ประกาศชื่อผู่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   บัญชีรายชื่อ ประกาศ 
[ 06-10-2564] ประการผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดส ...   เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
 
   
[ 05-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุน หมู่ที่1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุน หมู่ที่1 
[ 05-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดงรัก หมู่ที ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมดงรัก หมู่ที่18 ถึงบ้านพนมดิน ตำบลตาเมียง 
[ 05-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังรังภายในหมู่บ้านไทยน ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังรังภายในหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17 พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
[ 05-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุโลก หมู่ที่11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุโลก หมู่ที่11 
[ 24-11-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 
 
[ 12-11-2561] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
[ 03-10-2561] ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ 2561   ประจำปี 2561 
[ 02-10-2561] ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   เดือนกันยายน 2561  
[ 03-09-2561] ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561   เดือนสิงหาคม 2561  
[ 01-08-2561] ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561   เดือนกรกฎาคม 2561  
 
   
  [ 07-12-2564 ]แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
  [ 07-12-2564 ]หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562[[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ]
  [ 07-12-2564 ]ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ]
  [ 03-12-2564 ]ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [ 03-12-2564 ]ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ
 
 
   
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการตนเองของตำบลสู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
การจัดการความรู้ (KM)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประมาณการรายจ่ายงบ 2560
งบประมาณ 2561
 
    ทะเบียนพาณิชย์... [นางสาวกนกกาญจน์ นามวงศา]   (อ่าน : 377/ ตอบ : 0)
    เบี้ยผู้พิการ... [นายระวี ศรีสุข]   (อ่าน : 263/ ตอบ : 0)
 
 
   
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 มุมความรู้การพัฒนาระบบราชการ
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
     
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี พ.ศ. 2564
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 
 
 
ปราสาทตระเปียงเตีย
ปราสาทตระเปียงเตีย
 
งานสืบสานปราสาทตระเปียงเตีย
งานสืบสานปราสาทตระเปียงเตีย
 
นักเรียนมาศึกษาดูงาน
นักเรียนมาศึกษาดูงาน
 
   
ผ้าไหมพื้นเมือง กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแวง
ผ้าไหมพื้นเมือง กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแวง
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8233 โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com , bakdailocal1@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.