คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.231.244.12   
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
ปฏิบัติงาน 5 ส เพื่อเตรียมความสำหรับเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
ปฏิบัติงาน 5 ส เพื่อเตรียมความสำหรับเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่2
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่2 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565 
กิจกรรมโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่มีผลกระทบจากการโดนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบล
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่มีผลกระทบจากการโดนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบล 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย ประจำปี 2565 
พิธีบวงสรวงสักการะปราสาทตาเมือนธม ประจำปี 2565
พิธีบวงสรวงสักการะปราสาทตาเมือนธม ประจำปี 2565 
ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ปฎิติบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ปฎิติบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน 
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 
การรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565
การรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 
ริหารสมาคม ร.ต.ประสิทธิ์ พุทธกรณ์ เพื่อน นนส.รุ่น 8/25,โดยมีคุณราตรี ประกายเพชร ผญ.ม.9 ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้งไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการ
ริหารสมาคม ร.ต.ประสิทธิ์ พุทธกรณ์ เพื่อน นนส.รุ่น 8/25,โดยมีคุณราตรี ประกายเพชร ผญ.ม.9 ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้งไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการ 
การเสวนาถอดบทเรียนจัดการความรู้เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
การเสวนาถอดบทเรียนจัดการความรู้เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณประโยชน์
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณประโยชน์ 
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 
เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริม การปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และรณรงค์ไถกลบตอซังฟังข้าว
โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริม การปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และรณรงค์ไถกลบตอซังฟังข้าว 
องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดดำเนินการติดป้ายเตือน/ป้ายรณรงค์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดดำเนินการติดป้ายเตือน/ป้ายรณรงค์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
จัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี พ.ศ. 2564
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี พ.ศ. 2564  
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564
กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
ภาพบรรยากาศวันรับสมัครเลือกตั้ง
ภาพบรรยากาศวันรับสมัครเลือกตั้ง 
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวณีย์
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวณีย์ 
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564  
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564  
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน 3 กันยายน 2564
ประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน 3 กันยายน 2564 
การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 
ประชุมการจัดระเบียบตลาดนัดบ้านรุน หมู่ที่ 1 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ประชุมการจัดระเบียบตลาดนัดบ้านรุน หมู่ที่ 1 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  
โครงการ ปฏิบัติการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19
โครงการ ปฏิบัติการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19 
การจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอแผนงาน การับฟังปัญหา ร่วมวางแผนและดำเนินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
การจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอแผนงาน การับฟังปัญหา ร่วมวางแผนและดำเนินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
การมีส่วนร่วมนการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน
การมีส่วนร่วมนการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่
กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแปลงสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแปลงสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.