คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 บริการแบบบ้าน และแบบมาตรฐานต่างๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  52.205.167.104   
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี พ.ศ. 2564
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี พ.ศ. 2564  
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564
กิจกรรม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
ภาพบรรยากาศวันรับสมัครเลือกตั้ง
ภาพบรรยากาศวันรับสมัครเลือกตั้ง 
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวณีย์
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวณีย์ 
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564  
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564  
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน 3 กันยายน 2564
ประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน 3 กันยายน 2564 
การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 
ประชุมการจัดระเบียบตลาดนัดบ้านรุน หมู่ที่ 1 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ประชุมการจัดระเบียบตลาดนัดบ้านรุน หมู่ที่ 1 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  
โครงการ ปฏิบัติการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19
โครงการ ปฏิบัติการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19 
การจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอแผนงาน การับฟังปัญหา ร่วมวางแผนและดำเนินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
การจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอแผนงาน การับฟังปัญหา ร่วมวางแผนและดำเนินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
การมีส่วนร่วมนการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน
การมีส่วนร่วมนการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่
กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแปลงสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแปลงสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ 
โครงการฉีดพ่นยุงลาย
โครงการฉีดพ่นยุงลาย 
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญตำบล ในระดับหม่บ้าน/ระดับตำบล ประจำปี2563
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญตำบล ในระดับหม่บ้าน/ระดับตำบล ประจำปี2563 
ต้อนรับพนักงานโอนย้ายในตำแหน่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต้อนรับพนักงานโอนย้ายในตำแหน่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชุมประชาคม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ประชุมประชาคม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง)  ประจำปี 2562
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) ประจำปี 2562 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บักได ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บักได ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประชุมตามโครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ปอเทือง) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมตามโครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ปอเทือง) ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมเนื่องในพิธี วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมเนื่องในพิธี วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ประชุมคณะทำงาน สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะทำงาน สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2563 
งานพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่ตรวจงานการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
งานพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่ตรวจงานการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 
อบรม ตามโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563
อบรม ตามโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563  
สมโภชน์กฐิน อบต.บักได ประจำปี 2562
สมโภชน์กฐิน อบต.บักได ประจำปี 2562 
กิจกรรม โครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2563
กิจกรรม โครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2563 
ต้อนรับพนักงานเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ประจำปี 2562
ต้อนรับพนักงานเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ประจำปี 2562 
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการต่อเติมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการต่อเติมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ประจำปี 2562 
กิจกรรมพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5  ประจำปี 2562
กิจกรรมพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ประจำปี 2562 
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบักได
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบักได 
โครงการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น กิจกรรม “อาสาสร้างสุข” อบต.บักได ประจำปี 2562
โครงการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น กิจกรรม “อาสาสร้างสุข” อบต.บักได ประจำปี 2562 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562 
กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 
งานป้องกัน ฯ อบต.บักได ร่วมกับเหล่ากาชาดสุรินทร์ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย
งานป้องกัน ฯ อบต.บักได ร่วมกับเหล่ากาชาดสุรินทร์ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย 
อบรมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ13 กลุ่มประชากร (Community Key Actors Summit: Enhancing Population Health) ประจำปี 2562
อบรมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ13 กลุ่มประชากร (Community Key Actors Summit: Enhancing Population Health) ประจำปี 2562  
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
ประชุมหารือของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี 2562
ประชุมหารือของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี 2562 
อบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยคณะทำงาน สปสช.
อบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยคณะทำงาน สปสช. 
ประชุมคณะทำงานบริหารเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบักได ประจำปี 2562
ประชุมคณะทำงานบริหารเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบักได ประจำปี 2562 
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ประจำปี 2562
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ประจำปี 2562 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 มุมความรู้การพัฒนาระบบราชการ
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8233 โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com , bakdailocal1@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.