คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 บริการแบบบ้าน และแบบมาตรฐานต่างๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.236.239.91   
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
สภาพทั่วไป
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ตั้งอยู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านวารี หมู่ที่ 7 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านช้างหมอบ หมู่ที่ 13 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อ ชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา
เนื้อที่ ตำบลบักไดมีพื้นที่ประมาณ 143 ตารางกิโลเมตร หรือ 89,375 ไร่
1. พื้นที่อยู่อาศัย 70.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,370 ไร่
2. พื้นที่ทำการเกษตรหรือที่สาธารณประโยชน์ 63.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,576 ไร่
3. พื้นที่สาธารณประโยชน์ 8.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,429 ไร่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
เนื้อที่ (ไร่)
อันดับ
หมายเหตุ
1
บ้านรุน
3,252
12
2
บ้านท่าสว่าง
2,421
18
3
บ้านดอนน้ำตาล
4,636
6
4
บ้านบุอำเปาว์
3,662
10
5
บ้านหัวอ่าง
4,273
8
6
บ้านอำปึล
6,803
4
7
บ้านโพธิ์ทอง
1,907
20
8
บ้านโคกสูง
4,416
7
9
บ้านหนองแรด
3,618
11
10
บ้านโนนยางกุด
3,165
13
11
บ้านอุโลก
3,097
14
12
บ้านสกอร์
3,091
15
13
บ้านนาพูน
3,724
9
14
บ้านหนองตาเลิ๊ฟ
1,964
19
15
บ้านหนองแวง
2,727
16
16
บ้านไทยสันติสุข
8,371
2
17
บ้านไทยนิยมพัฒนา
5,412
5
18
บ้านพนมดงรัก
2,471
17
19
บ้านเขาโต๊ะ
12,180
1
20
บ้านอำปึล
8,185
3
รวม
89,375
ตารางแสดงผู้นำหมู่บ้านตำบลบักได
เขตปกครอง จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20 ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ปกครอง
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
บ้านรุน
นายล้วน  คลุ้มกระโทก 
ผู้ใหญ่บ้าน
2
บ้านท่าสว่าง
นายสุคิด  จันแดง
ผู้ใหญ่บ้าน
3
บ้านดอนน้ำตาล
นายบุญเกิดโชค  ลาภครองธรรม    
ผู้ใหญ่บ้าน
4
บ้านบุอำเปาว์
นายเนียม  ยิ่งเชิดสุข
ผู้ใหญ่บ้าน
5
บ้านหัวอ่าง
นายบุญธรรม  ตันไธสง
ผู้ใหญ่บ้าน
6
บ้านอำปึล
นายดุน  ยิ่งเจนจบ
ผู้ใหญ่บ้าน
7
บ้านโพธิ์ทอง
นายณรงค์  พระนารินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
8
บ้านโคกสูง
นายสุภาพ  ศรีโสภา
ผู้ใหญ่บ้าน
9
บ้านหนองแรด
นางราตรี  ประกายเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน
10
บ้านโนนยางกุด
นายศรัณย์  เสมอภาค
ผู้ใหญ่บ้าน
11
บ้านอุโลก
นายผดุงเกียรติ  สุจิมาวิทย์
ผู้ใหญ่บ้าน
12
บ้านสกอร์
นายสุชาติ  สำรายใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
13
บ้านนาพูน
นายวีรวัติ  เสาะพบดี
ผกำนัน
14
บ้านหนองตาเลิ๊ฟ
นายบุญโฮม  ไชยสงคราม
ผู้ใหญ่บ้าน
15
บ้านหนองแวง
นายหนูกัณท์ ภูทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
16
บ้านไทยสันติสุข
นางสาววิมล  แข่งเพ็ญแข
ผู้ใหญ่บ้าน
17
บ้านไทยนิยมพัฒนา
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์  พาสนุก
ผู้ใหญ่บ้าน
18
บ้านพนมดงรัก
นายศิริมงคล วงศ์แปลก
ผู้ใหญ่บ้าน
19
บ้านเขาโต๊ะ
นายสมพล สมนิยาม
ผู้ใหญ่บ้าน
20
บ้านอำปึล
นายสมชาย แสงโสมวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ด้านสังคม
1. ประชากรและครัวเรือน
- จำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 4,369 ครัวเรือน
- จำนวนประชากร ทั้งหมด 12,578 คน
- เพศชาย 6,429 คน
- เพศหญิง 6,149 คน
ด้านการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบักได ดังนี้
(1) สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- โรงเรียนบ้านรุน
- โรงเรียนบ้านอำปึล
- โรงเรียนบ้านอุโลก
- โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
- โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา
- โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ (ถ่ายโอนฯ)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนน้ำตาล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวอ่าง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแรด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปึล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพูน
ด้านการศาสนา
มีวัดที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
1. ที่พักสงฆ์อรุณทยาราม ตั้งอยู่ที่บ้านรุน หมู่ที่ 1
2. ที่พักสงฆ์อรุณโณทยาราม ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2
3. ที่พักสงฆ์ดอนน้ำตาล ตั้งอยู่ที่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3
4. ที่พักสงฆ์ศรีบักได ตั้งอยู่ที่บ้านบุอำเปาว์ หมู่ที่ 4
5. ที่พักสงฆ์หัวอ่าง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5
6. วัดเสาร์สุเมรุคีรี ตั้งอยู่ที่บ้านอำปึล หมู่ที่ 6
7. สำนักสงฆ์นิเวศรัตนาราม ตั้งอยู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8
8. วัดป่าราชคฤษ์ ตั้งอยู่บ้านหนองแรด หมู่ที่ 9
9. วัดอุโลก ตั้งอยู่ที่บ้านอุโลก หมู่ที่ 11
10. สำนักสงฆ์นิคมสุนทราราม ตั้งอยู่ที่บ้านสกอร์ หมู่ที่ 12
11. สำนักสงฆ์ป่าสมานนิตย์ ตั้งอยู่บ้านนาพูน หมู่ที่ 13
12. วัดไทยสันติยาราม ตั้งอยู่บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16
13. ที่พักสงฆ์ไทยนิยม ตั้งอยู่ที่บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่ 17
14. วัดป่าเขาโต๊ะ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาโต๊ะ หมู่ที่ 19
15. ที่พักสงฆ์ไทยสันติสุข ตั้งอยู่ที่บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16
ด้านการสาธารณสุข
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีสถานบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยดังนี้
1. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 แห่ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติบ้านรุน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุโลก
3. สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
4. ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมดงรัก 1 แห่ง และมีตู้ยามตำรวจ 1 แห่งที่บริเวณสามแยกบ้านรุน
 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 มุมความรู้การพัฒนาระบบราชการ
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8233 โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com , bakdailocal1@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.