คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 บริการแบบบ้าน และแบบมาตรฐานต่างๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  52.205.167.104   
 
ระบบการบริหารจัดการตำบล
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบการบริหารจัดการตำบล
 

1. ระบบบริหารจัดการตำบล
     แนวคิดหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีเขตพื้นที่การปกครองครอบคลุม 20 หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นเขตพื้นที่ชายแดน โดยทิศใต้มีระยะทางห่างจากชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาประมาณ 6 กิโลเมตร จึงทำให้เป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของประเทศ แต่การพัฒนางานในพื้นที่ของอบต.บักไดมิได้มุ่งเน้นเฉพาะการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน ดั่งวิสัยทัศน์ของอบต.ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตำบลบักได้ให้เป็น "ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม”
ทั้งนี้โดยมีกิจกรรม/กระบวนการ/วิธีการในการบริหารจัดการตำบล ทั้งที่เป็นการพัฒนาที่มาจากนโยบายของรัฐบาล จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และจากความต้องการของประชาชน ซึ่งการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การบริหารจัดการที่ดีและการสร้างการมีส่วนร่วม
จากกิจกรรม วิธีการ กระบวนการดำเนินงานของอบต.บักได แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการบริหารจัดการตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 2) การตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น และ 3) การเสริมศักยภาพ ดังรายละเอียด
1) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เป็นวิธีการทำงานที่เชื่อมโยงกลุ่ม หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ มาร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนางานต่างๆในพื้นที่ ทั้งนี้โดยนำใช้ศักยภาพจากทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆที่มีอยู่ในตำบล ได้แก่1) โครงสร้างการบริหารจัดการตำบลของอบต.บักได เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยกลุ่ม หน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายที่มีอยู่ในตำบล เช่น 1) โครงสร้างการบริหารงานของอบต.บักได ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างอบต.ทั่วไป ประกอบด้วย โครงสร้างฝ่ายสภา โดยมีประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาอบต.บักไดหมู่ละ 2 คน โครงสร้างฝ่ายบริหาร ซึ่งมีนายกอบต.รองนายกอบต.และเลขานุการนายกอต. และมี โครงสร้างส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดอบต.เป็นหัวหน้าพนักงาน และมีหัวหน้าส่วน 4 ส่วน ได้แก่ สำนักปลัดอบต. ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา เป็นหน่วยที่นำนโยบายจากฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2) โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น โรงเรียน 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ส่วนราชการในสังกัดอำเภอพนมดงรัก และมีหน่วยทหารที่เป็นหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 55 ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษในพื้นที่ชายแดนที่ขึ้นอยู่กับกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขุดลอกคลอง ชุดสระน้ำในไร่นา และ พัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น สร้างโรงปุ๋ย สนับสนุนกี่กระตุกให้แก่โรงทอผ้าไหม สนับสนุนพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 3) โครงสร้างฝ่ายผู้นำชุมชนในตำบล ประกอบด้วย กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 19 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ 4) โครงสร้างองค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย กลุ่มต่างๆในตำบล เช่น กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มผู้นำทางศาสนา ปราชญ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF เป็นต้น
รูปธรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
1) การจัดเวทีประชาคม เป็นการจัดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้งในระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล โดยดำเนินการในระดับหมู่บ้านทั้งในกรณีประจำคือก่อนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. และในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาการเกิดอุทกภัยซึ่งมีน้ำไหลแรงลงมาจากแนวเขาพนมรัก ปัญหาความมั่นคงชายแดน เป็นต้น สำหรับการดำเนินการในระดับตำบลจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในวาระการจัดทำแผนพัฒนาอบต.
2) การหารือนอกรอบจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น นายกอบต.จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีก่อนการประชุมสภาทุกครั้ง โดยเฉพาะการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
3) การจัดตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มาจากทุกฝ่าย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนกลาง คณะกรรมการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ คณะกรรมการด้านประเพณีวัฒนธรรมตำบล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติการของอบต. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการสภา เป็นต้น
2) การตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
การบริหารจัดการของอบต.บักได แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้านต่างๆที่เป็นการตอบสนองท้องถิ่น แบ่งเป็น 1) การตอบสนองเชิงนโยบาย 2) การตอบสนองเชิงปัญหาของพื้นที่ และ 3) การตอบสนองเชิงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังรายละเอียด
2.1) การตอบสนองเชิงนโยบาย เป็นการพัฒนางานทั้งที่เป็นนโยบายจากภาครัฐส่วนกลางซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และ นโยบายของอบต. ทั้งนี้เพื่อบรรลุนโยบายการบริหารงานทั้ง 18 ข้อของนายกอบต. ได้แก่ การจัดตลาด การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การจัดตั้งกองทุนกลาง การจัดอบรมศึกษาดูงาน การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม การพัฒนาสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า ขุดลอกคลอง การสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง ประเพณีแซนโดนตา การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดตั้งเครือข่ายข่าว การจัดตั้งศูนย์กีฬาเยาวชน การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อสม. การสนับสนุนกี่กระตุกให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก การจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน การจัดทำข้อตกลงกับพนักงานอบต.เพื่อการบริหารจัดการที่ดี การจัดประชาคม
2.2) การตอบสนองเชิงปัญหาของพื้นที่ เป็นการพัฒนางานที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น
- การจัดการควบคุมป้องกันปัญหาไข้เลือดออกแบบบูรณาการจากทุกฝ่าย ได้แก่ รพสต. อบต. อสม. รพ. และผู้นำชุมชน
- การจัดการด้านการคมนาคมช่วงอุทกภัย โดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างอบต. หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ของทหาร และ นิคมสร้างตนเองปราสาท เช่น การซ่อมแซมเส้นทางจราจร
- การจัดการด้านความปลอดภัย เช่น กรณีลักขโมยรถ ขโมยขี้ยางพารา โดยการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม และ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- การจัดการปัญหาข้อพิพาทตามแนวชายแดน โดยการประสานผู้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผนการป้องกันเหตุร้าย การสร้างหลุมหลบภัย การวางแผน และซ้อมแผนอพยพกรณีมีการสู้รบตามแนวชายแดน
2.3) การตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการได้มาซึ่งความต้องการของประชาชนมาจากการจัดเวทีประชาคม เช่น ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นบาน การขยายเขตไฟฟ้า การพัฒนาระบบประปา การจัดหาแหล่งน้ำในกรณีเกิดภัยพิบัติจากภัยแล้ง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของการบริการประชาชน เป็นต้น
3) การเสริมศักยภาพ
จากการสัมภาษณ์นายกอบต. แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการของการใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเกิดเป็นรูปธรรมของการเสริมศักยภาพในหลายรูปแบบ ได้แก่
- การพัฒนาศักยภาพ โดยการสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา การจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาทักษะของอปพร. การสนับสนุนการศึกษาดูงานแก่กรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมในโครงการช้างเผือกจังหวัดสุรินทร์
- การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ศูนย์โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์เยาวชน
- การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านสาธารูปโภค
- การสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน เช่น การสร้างลานกีฬา การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
- การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ และให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การสนับเงินทุนให้แก่กลุ่มหญ้าคา กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ศูนย์สาธิตการตลาด เป็นต้น

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 มุมความรู้การพัฒนาระบบราชการ
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
     
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8233 โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com , bakdailocal1@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.