คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.231.244.12   
 
ระบบการดูแลสุขภาพ
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบการดูแลสุขภาพ
 

2. ระบบการดูแลสุขภาพ
แนวคิดหลัก
แนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นแนวคิดที่เกิดจากการใช้ปัญหาด้านภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการตอบสนองเชิงนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และครอบคลุม ทั้งนี้มีการปรับระบบบริการสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลโดยการจัดระบบสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และนำใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล เช่น การดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทย จึงมีการดำเนินการในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยกลุ่ม/แหล่งปฏิบัติการต่างๆในตำบล ได้แก่ 1) การบริการด้วยหลักการแพทย์ผสมผสาน 2) กลุ่มอาสามาเลเรียบ้านไทยสันติสุข หมู่ที่16 3) การดูแลสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย และ 4) การจัดระบบสุขภาพเชิงรุก
จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมมากขึ้น สามารถป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดการเกิดโรค และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังแผนภาพ

2.1 การบริการด้วยหลักการแพทย์ผสมผสาน
แหล่งปฏิบัติการ “การบริการด้วยหลักแพทย์ผสมผสาน” ของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งหนึ่งที่สำคัญของตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ กลุ่มปฏิบัติการนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ 6 กิจกรรมในการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ แผนต่างๆ มาผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน อันได้แก่ 1) หลักการแพทย์แผนจีน โดยใช้การฝังเข็ม และองค์ความรู้การดูแลสุขภาพต่าง หลักแผนจีน 2) หลักการแพทย์แผนไทย โดยใช้การนวด อบ ประคบสมุนไพร ร่วมกับใช้ยาสมุนไพร และการดูแลสุขภาพแนวทางการแพทย์แผนไทย 3) หลักกายภาพบำบัด โดยใช้วิทยาการและเครื่องมือด้านกายภาพบำบัด ร่วมกับการฝึกสอน ปฏิบัติให้กับผู้ป่วยและญาติ 4) หลักการสมาธิบำบัด โดยการฝึกจิตให้เกิดสมาธิจนสามารถที่ควบคุม และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง 5) หลักสุขภาพยั่งยืนด้วยศีล 5 นำมาฝึกอบรมให้ผู้ป่วยสามารถทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญญา คนพบสาเหตุของการเกิดทุกข์ ทำให้สามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาเจ็บป่วยและการรักษาตนเองได้อย่างยั่งยืน และ 6) หลักการแพทย์พื้นบ้าน การรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด และสัตว์มีพิษกัดด้วยโลดทะนงแดง สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
การดำเนินกิจกรรมของแหล่งปฏิบัติงาน (หรือกลุ่ม) นี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2550 มาถึงปัจจุบันโดยเริ่มตั้งแต่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ มาปฏิบัติหน้าที่หลังจากโรงพยาบาลได้เปิดดำเนินการมา 1 ปี โดยเริ่มผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนขึ้น และได้พัฒนาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ ที่เป็นแพทย์ทางเลือก เข้ามาตามความพร้อมของโรงพยาบาลเป็นลำดับ ในปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการด้วยการแพทย์ผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งปฏิบัติการนี้จึงเป็นกลุ่มงานที่พัฒนาขึ้นมาตามทิศทางของโรงพยาบาลมาจนปัจจุบัน (2554)
การแพทย์ผสมผสาน มีแนวคิดในการพัฒนาของแหล่งปฏิบัติการ คือ 1) การปรับใช้ภูมิปัญญาของแพทย์ทางเลือกสาขาต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย อาทิการนวด อบ-ประคบสมุนไพร ส่งเสริมการดูแลป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพแบบแผนไทย กินผักริมรั้ว ฯลฯ การฝึกโยคะ สมาธิ การปรับใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม การดูแลสุขภาพแบบแผนจีน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพร ”โลดทะนงแดง”สำหรับผู้ถูกงูพิษกัดและสัตว์มีพิษกัด ฯลฯ 2) การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกใน 10 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับฐานะเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงมีการปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มงานหรือแหล่งปฏิบัติการได้ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนกลุ่มตามแนวพระราชดำริ 3) การกำหนดแนวทางการบริการด้วยหลักการแพทย์แบบผสมผสานเป็นนโยบายของโรงพยาบาลและได้ปรับเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล 4) การเชื่อมโยงกับชุมชน กลุ่ม/แหล่งปฏิบัติการถือการเชื่อมโยงกับชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลและกลุ่มในรูปแบบของการบริหารงานโดยคณะกรรมการจากชุมชน และการจัดระบบการตรวจเยี่ยมชุมชน รวมถึงการสร้างอาสาสมัครจิตอาสา มีผ้าป่าสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแพทย์ผสมผสานในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ฯลฯ และ 5) การสร้างภาคีเครือข่ายกับพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลในการทำงานร่วมกัน

2.2 กลุ่มอาสามาลาเรียบ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16
เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านไทยสันติสุข เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้มาลาเรียและยากลำบากต่อการควบคุมโรค เพราะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนประเทศ ไทย – กัมพูชา มีการอพยพเข้าออกของชาวต่างชาติเพื่อเข้ามารับจ้างขายแรงงานในหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยตลอดจนประชาชนเข้าหาของป่ามาขายและ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านไทยสันติสุขหมู่ที่ 16 และบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่ 17 มีพื้นที่อยู่ติดกับป่าเขาซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่อง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการกองทุนโลกมาลาเรียตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้าน เพื่อต้องการตั้งสถานบริการมาลาเรียคลินิกชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาขายแรงงานในพื้นที่ โดยคัดเลือกตัวแทนจากความสมัครใจที่มีจิตอาสาให้การบริการกับประชาชนในพื้นที่ และได้คัดเลือก นายสมพร สีน้ำคำ เพราะเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาและสามารถประสานงานร่วมกับบุคคลในชุมชนได้ดีเป็นตัวแทนของชุมชน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการจะเป็นการให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไข้มาลาเรีย การรักษาบริการมาลาเรียเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการป่วยเป็นไข้มาลาเรีย การดูแลรักษาทำความสะอาดมุ้ง และเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมการรณรงค์การป้องกันไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูงซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานกองทุนโลกที่ควบคุมติดต่อที่นำโรคโดยแมลง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ โรงเรียน และประชาชนในชุมชน เป็นต้น หัวใจสำคัญในการดำเนินงาน คือ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถานบริการมาลาเรียในชุมชน เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพในชุมชน ตลอดจนให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพร่วมกัน
2.3 การดูแลสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยที่ได้ช่วยเหลือคนไทยมาช้านาน มีประโยชน์มากและเป็นที่พึ่งสำหรับชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลและสามารถประยุกต์ใช้ ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านรุน ตำบลบักได มีแนวคิดที่จะรวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านในตำบลบักได มีหมอพื้นบ้านช่วยในการรักษาพิษงู และหมอพื้นบ้านรักษาแบบจอดกระดูก และยาสมุนไพร และให้นโยบายดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายใต้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเปิดบริการตรวจวินิจฉัยโรค จ่ายยาสมุนไพร นวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพรและทับหม้อเกลือให้มารดาหลังคลอด การบริหารร่างกายแบบฤาษีดัดตนรวมถึงการแนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้ที่สนใจโดยใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทยอย่างง่ายและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยมีเพียง 2 ท่าน ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้งตำบล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยจัดอบรมนวดแผนไทย สร้างหมอนวดรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน โดยหมอนวด 1 คน รับผิดชอบดูแล 10 ครัวเรือน ตลอดจนมีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเสริมรายได้ นอกจากนี้ยังจัดอบรมเพิ่มทักษะดูแลผู้พิการ จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้พิการให้แก่ อสม. และญาติของผู้พิการ ส่งผลให้ผู้พิการในตำบลได้รับการช่วยเหลือดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสวัสดิการ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงคนในครอบครัวด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากนิคมสร้างตนเองปราสาท กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ร่วมมือกับ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านรุน ได้จัดทำประชาคมภาคีเครือข่ายหาปัญหาในชุมชนร่วมกับชาวบ้าน เพื่อจัดทำโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หลักสูตรนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า หลักสูตร 88 วัน โดยมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน คัดเลือกตามหมู่บ้านในตำบลบักได เพื่อช่วยสร้างอาชีพ และช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยแบ่งตามเขตรับผิดชอบของพื้นที่ รพ.สต. เน้นในกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มมารดาหลังคลอด และกลุ่มเด็ก 0-5 ปี เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนตำบลบักไดมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน
2.4 การจัดการระบบสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
ในพื้นที่ตำบลบักได มีจำนวน 20 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 3 แห่ง และโรงพยาบาลประจำอำเภอ 1 แห่ง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มหญิงวัยแรงงาน (20-59 ปี) อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง ไม่มีผู้ดูแลอย่างต่อเนื่องและขาดการรักษา ซึ่งทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก สถานบริการด้านสุขภาพจึงมีแนวคิดในการให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว จึงจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนในเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยและคุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดฝึกอบรม สอนเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้เรื่องการเยี่ยมบ้าน และมีทีมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งได้ใช้งบประมาณจากกองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแก่ประชาชนตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยเน้นการให้บริการในชุมชน มีการเตรียมพร้อมของบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากขึ้น รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้เร็วขึ้น วางแผนในการดูแลสุขภาพของตนเองญาติและผู้ป่วย ตลอดจนมีการเชื่อมโยงและนำใช้ข้อมูลการเจ็บป่วยในการจัดบริการ ส่งเสริม เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรครักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.