คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.239.167.149   
 
ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 

4.ระบบอาสา/ความมั่นคงปลอดภัย
แนวคิดหลัก
แนวคิดของระบบอาสา/ความมั่นคงปลอดภัย เป็นแนวคิดของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในตำบล โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งในและนอกพื้นที่ และดำเนินการบูรณาการแผนแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากเขตพื้นที่ตำบลบักได เป็นเขตพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมต่อความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการอาสา และดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยนอกจากเป็นหน่วยงานส่วนราชการภาครัฐของส่วนกลางแล้ว อบต.เป็นองค์กรหลักที่มีภารกิจ รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดตั้งหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน


4.1 เครือข่ายอปพร.และเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม
เครือข่ายอปพร.หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นแนวคิดที่มาจากเหตุปัจจัยทั้งที่มาจากนโยบายภาครัฐ นโยบายของอบต.ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งพื้นที่ในเขตตำบลบักไดมีพื้นที่บางส่วนติดกับเขตชายแดน ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจึงเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของอบต. ทั้งนี้ได้ดำเนินงานเชื่อมประสานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ซึ่งมีภารกิจในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น การจัดรถน้ำเอนกประสงค์คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย การบรรทุกน้ำช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ยังการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอปพร.ทั้งสิ้น 3 รุ่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 230 คน และ ในปี 2552 - 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันอาชญากรรมขึ้น โดยมีผู้รับการผ่านอบรมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร. ทั้งด้านการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และที่สำคัญได้มีการจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย 1ตำบล 1 ทีมกู้ชีพ จำนวน 10 นาย ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล กู้ชีพ กู้ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบักไดหรือพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบล รวมทั้งยังส่งบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดขึ้น
จากการดำเนินงานของกลุ่มอปพร.อบต.บักได แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนาของ อปพร. ได้แก่
1. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากทุกฝ่ายทั้งใน และนอกพื้นที่ โดยมีนายกอบต.บักได เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดทำแผนเชิงบูรณาการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และแผนอพยพประชาชน
2. การสื่อสาร และ การประชาสัมพันธ์ ของ อปพร. โดยมีแนวทางในการฝึกอบรมของ อปพร. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้วิทยุสื่อสาร (ว.)ให้ถูกวิธีตามระเบียบของทางราชการและเวลาออกปฏิบัติงานและสื่อสารแต่ละงาน ให้แน่ชัดว่าสถานที่เหตุเกิดที่ใด / เกิดเหตุการณ์ใด เพื่อจะได้สื่อสารให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และภาคีร่วม ที่จะให้หน่วยงานนั้น ๆ ให้การสนับสนุนและสื่อสารให้ถูกวิธีเพื่อให้หน่วยงาน ที่จะทำการช่วยเหลือ ได้รับการประสานให้ชัดเจนและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อปพร. เพื่อให้รู้และบทบาทของหน้าที่ของ อปพร. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอำนาจ หน้าที่ อปพร. มีอะไรบ้าง เช่น งานบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย วาตะภัยและงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เวลาเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยที่ประชาชนจะต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็ว ทันทีในการช่วยเหลือในแต่ละสถานการณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้มีการจัดเสียงตามสายไว้คอยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ อปพร. ว่ามีอำนาจ หน้าที่อย่างไรบ้าง ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลา และเวลาประชุมประจำเดือนของแต่ละเดือนของอำเภอ ฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้เข้าร่วมประชุมกับอำเภอพนมดงรัก และหัวหน้าส่วนของอำเภอทุกส่วน เพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติร่วมกันเป็นประจำทุกดือน รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในอำเภอพนมดงรักและภาคีใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
3. การพัฒนาศักยภาพ อปพร. ได้มีการใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ในการฝึกอบรม ให้ความรู้ ทักษะต่าง ๆ และใช้ห้องประชุมของอำเภอพนมดงรัก และภาคีเครือข่ายที่อยู่นอกตำบลบักได เพื่อฝึก อปพร. และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน และเป้าหมายของ อปพร. คือ บริการประชาชนทุกระดับ ประทับใจ และผู้ที่ปฏิบัติในหน้าที่ต้องมีจิตอาสา /จิตสาธารณะ เพื่อจะได้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. การสร้างภาคีเครือข่ายนอกพื้นที่ ติดต่อประสานหน่วยงานที่อยู่ในตำบลบักไดและนอกพื้นที่ เช่น หน่วยงานของอำเภอพนมดงรัก มีปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน ฯ และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่อยู่ในอำเภอ หน่วยงานของตำรวจ / ทหารพราน ฯ /นพค.55 / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสุรินทร์ และภาคีร่วมอื่น ๆ
5. การใช้ปัญหาพื้นที่เป็นที่ตั้งเนื่องจากตำบลบักไดมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักขวางกั้น เขตแดน จึงมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ดังนั้นศูนย์ อปพร. จึงมีบทบาทในพื้นที่มากกว่าตำบล อื่น ๆ เช่น ต้องมีการซักซ้อมแผนอพยพ ศูนย์ อปพร. จึงได้มีการซ้อมแผนอพยพ เป็นประจำทุกปี ร่วมกับหน่วยงานภาคี เช่น ทหาร อำเภอ โรงเรียน ประชาชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมเวลามีสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน จะได้อพยพราษฎรในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนดังกล่าว ซึ่งศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดทำแผนอพยพ ร่วมกับภาคีแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้น

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.