คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.229.117.123   
 
ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 

5.ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
แนวคิดหลัก
การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนเกิดฐานคิดของความต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ มีการพัฒนาระบบคิดเกี่ยวกับการเรียนการรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตามแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นความต้องการให้เด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางของการต่อยอดการพัฒนา การอนุรักษ์ภาษา ดนตรีไทย ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน โดยมีการค้นหาและนำใช้กลุ่มคนในชุมชนที่เป็นคนเก่ง คนนำ คนสำคัญ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมประสบการณ์การดำเนินชีวิต ตามแนวคิดของการเรียนรู้แบบคนต่อคน จากผู้รู้สู่ผู้เรียนรู้ จากเพื่อนสู่เพื่อน และจากพี่สู่น้อง ทั้งนี้มีแหล่งเรียนรู้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของตำบลบักได ภาพรวมจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน ความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่การเป็นชุมชนแห่งความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและขยายผลการเรียนรู้สู่ตำบลศูนย์การเรียนรู้สำหรับพื้นที่อื่นต่อไป

5.1 การอนุรักษ์ภาษาถิ่นโรงเรียนบ้านอำปึล
การอนุรักษ์ภาษาถิ่นเกิดจากแนวคิดของกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนต้องการอนุรักษ์ภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาถิ่น จากการอพยพของคนต่างถิ่น ได้แก่ ลาว กูย(ส่วย) โดยมีการมีการรวมกลุ่มพูดคุย การปรึกษากับโรงเรียนบ้านอำปึล การทำประชาคมในหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบร่วมกัน การดำเนินการหลักของกลุ่มมีการศึกษาข้อมูลประเพณีโดยเข้าร่วมเวลามีกิจกรรม ได้แก่ ประเพณีแซนโฎนตา(บุญสารทเดือนสิบ) เรือมตรด (สงกรานต์) บุยผะเหวด การผลิตสื่อฉากภาพวัฒนธรรม หนังสือเล่มยักษ์ หนังสือเล่มเล็ก บัตรคำศัพท์ นิทานภาพ เพื่อสอนนักเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียนดำเนินการโดยใช้ครูภูมิปัญญาบ้านและปราชญ์ชาวบ้าน ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม มีความสุขจากการได้อ่านภาษาและเขียนสื่อที่ผลิต นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยนำไปสื่อสารกับผู้ปกครอง บอกเล่าต่อให้พี่น้องในครอบครัวตนเองด้านวัฒนธรรม มีความภาคภูใจ เกิดการซึมซับด้านวัฒนธรรมควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาถิ่นของตน

5.2 การอนุรักษ์ดนตรีไทยโรงเรียนบ้านอำปึล
โรงเรียนบ้านอำปึล ได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างในการเล่นดนตรี เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี อังกะลุง และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เรือมอันเร เรือมตรด ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะใช้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแล้ว ยังมีปราชญ์ในชุมชนที่มีจิตอาสามาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็กนักเรียน เมื่อเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้แล้ว จะมีการถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับเด็กรุ่นน้อง หรือเรียกว่า “พี่สอนน้อง” ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการอนุรักษ์ให้ดนตรีพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านอยู่ควบคู่กับวิถีชุมชนต่อไป

5.3 การเรียนรู้ด้านดนตรีโรงเรียนบ้านรุน
การรวมกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนบ้านรุนที่มีความสนใจด้านดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล โดยใช้เวลาฝึกซ้อมช่วงหลังเลิกเรียน และทางโรงเรียนได้ส่งเสริมโดยจัดให้มีครูผู้ฝึกสอน ต่อมา ชุมชนได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมโดยมีปราชญ์ชุมชนเข้าร่วมให้ความรู้ในการเล่นดนตรี ซึ่งกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ประกอบด้วย วงดนตรีสากล วงดนตรีลูกทุ่ง นักร้อง หางเครื่อง และมีการ นำกิจกรรมออกแสดงในโอกาสสำคัญเช่น งานวันครู งานเกษียณอายุราชการ งานต่างๆของหน่วยราชการ และประเพณีของชุมชนเป็นต้น

5.4 ศูนย์เยาวชนตำบลบักได
แนวคิดการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลบักไดเพื่อลดปัญหาการมั่วสุมของเด็ก ลดการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนระหว่างหมู่บ้าน และต้องการให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนต้องการให้เยาวชนมีพื้นที่ในการใช้รวมกลุ่มเพื่อออกกำลังกาย ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การดำเนินการหลักโดยให้กลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในกิจกรรมอย่างเดียวกันมารวมกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมตามความสนใจ เช่น การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมด้านการกีฬา

5.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์
แนวคิดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยทั้งด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ มีการบริหารจัดการภายใต้รูปแบบคณะกรรมการโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมตามวิถีของชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยจัดให้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน และองค์กรในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาเป็นไปตามวัย ชุมชนมีความเป็นเจ้าของในการร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในเล็กชุมชนตนเอง

5.6 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อบต.บักได
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การติดต่อ สื่อสารและโทรคมนาคม การประกอบอาชีพ การใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐ/เอกชน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และวิยาการต่างๆ เป็นต้น นอกจากดังที่กล่าวแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน ชนบทห่างไกล จนก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท อาทิ ในด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและวิทยาการสมัยใหม่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะกระจายความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเพื่อให้ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นนั้นๆได้นำความรู้และเครื่องมือในศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

5.7 การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์เยาวชนชุมชนโรงเรียนบ้านไทสันติสุข
โรงเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอลด้วยการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล มีการฝึกทักษะ ส่งเสริมให้มีโอกาสแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยมี”โค๊ชภารโรง”ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นกลไกในการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาวอลเล่ย์บอลจนมีความโดดเด่น ทำให้นักเรียนเป็นกีฬาระดับชาติ ตลอดจนโรงเรียนมียุทธศาสตร์การผลักดันที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้วยการทำสวนยางพาราและใช้ผลผลิตของสวนยางพาราจำหน่ายเป็นรายได้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลด้วยการได้รับสนับสนุนครูฝึกจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสนับสนุนโค๊ชสอนเทคนิคการฝึกซ้อมกีฬาวอลเล่ย์บอล โรงเรียนเครือข่ายด้านกีฬาให้ทุนการศึกษารับเด็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อ ผลจากการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนมีทางเลือกทางการศึกษาที่เป็นทางเลือกอนาคตของตนเอง

5.8 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์เยาวชนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
โรงเรียนนิคมฯ4 มีแนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา เพาะเห็ด โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันเป็นการลดรายจ่ายของโรงเรียน

5.9 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์เยาวชนโรงเรียนบ้านอุโลก
โรงเรียนบ้านอุโลก มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน นอกเขตบริการ 2 หมู่บ้าน มีจำนวนนักเรียน 232 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนจึงมีแนวคิดในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา เพาะเห็ด เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน แบ่งรับประทานที่บ้าน และจำหน่ายในหมู่บ้าน รายได้จากการจำหน่ายนำมาฝากออมทรัพย์เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการออม

5.10 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กศน.ตำบลบักได
แนวคิดการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน กศน.ตำบลบักได เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทาง โดยมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมการดำเนินงานโดยสำรวจความต้องการ การถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการตกลงการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และการขยายผลและเพิ่มศักยภาพโดยการอบรมเพิ่มหลักสูตรต่อเนื่อง การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.