คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.231.244.12   
 
ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวคิดหลัก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสร้างสมบ่มเพาะประสบการณ์ของการเอาชนะอุปสรรคทั้งที่เป็นอุปสรรคตามธรรมชาติและปัญหาในการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบัน จึงอาจจะกล่าวได้ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นปัจเจกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละชุมชนซึ่งอาจจะมีความเหมือนหรือความต่างกับชุมชนอื่น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิสัมพันธ์ของแต่ละชุมชนซึ่งแตกต่างกันไปตามแนวคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมที่ตอบสนองความเชื่อของชุมชน
เมื่อมีการหลั่งไหลของประเพณีและวัฒนธรรมต่างชาติ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถดถอยไปอยู่แนวหลัง จนทำให้บางชุมชนหลงลืมในวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง ต่างก็พากันเสพสุขฉาบฉวยจากขอบผิวของวัฒนธรรมยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งจะเป็นวิทยาการใดก็ได้ที่ไม่ใช่รากเหง้าของตนเอง ปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรจะเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่กลับทอดทิ้งภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของคนอาวุโส ปรากฏการณ์ทางสังคมในลักษณะเช่นนี้จะตัวดัชนีบอกให้ทราบว่าในอนาคตอันใกล้ชุมชนจะไม่เหลือรากเหง้าภูมิปัญญาของตนไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ชื่นชมอีกต่อไป
วิกฤตและโอกาสมักจะมาพร้อมกันเสมอขึ้นอยู่กับว่า จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสหรือจะทำโอกาสให้เป็นวิกฤต หลังจากภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกหลงลืมชุมชนไม่เห็นความสำคัญไปชั่วขณะจนถึงขั้นเกิดวิกฤตของผู้สืบทอด จึงมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลายแห่งใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสด้วยกันรณรงค์สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูเพื่อให้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนตัวตนที่แท้จริงของชุมชน ทั้งในด้านภูมิปัญญาและความก้าวหน้าทางวิทยาการ เชิงอัตลักษณ์ที่ซึ่งสามารถพัฒนาให้อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนตลอดไปเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นตัวตั้งในการพัฒนา และใช้การสร้างมูลค่าเพิ่มของลูกหลานเป็นตัวแปรในการรังสรรค์ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดกาล

6.1 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการรักษาพิษงูด้วยสมุนไพร
นายเอี๊ยะ สายกระสุน คงเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งของสังคมที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะหลังจากน้องสาวได้เสียชีวิตเพระถูกงูพิษกัด นายเอี๊ยะ สายกระสุน ก็เพียรพยายามที่จะหายามารักษาคนที่ถูกงูพิษกัด ความพยายามเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จยังคงเป็นสัจธรรม หลังจากสืบเสาะหายารักษาพิษงูมาเป็นเวลาหลายปีในที่สุดนายเอี๊ยะก็ได้มีโอกาสเรียนรู้การนำสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาพิษงูจากญาติคนหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดพิจิตร (นายขวน เชียงคำ มีศักดิ์เป็นลุงเขย : สันนิษฐานว่าได้ตำรายามาจากประเทศกัมพูชา)
จากพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่มีชื่อว่าโลดทะนงแดง (พระเจ้าปลูกหลง) ซึ่งหาได้ทั่วไปในป่าตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ บรรพบุรุษของชุมชนได้รังสรรค์ขึ้นมาให้เป็นยาสมุนไพรรักษาพิษงูและพิษจากสัตว์ทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนยาแผนปัจจุบันไม่สามารถที่จะมาเทียบชั้นได้ ประสิทธิภาพของสมุนไพรชนิดนี้แย่งชีวิตของผู้ถูกงูพิษกัดมาจากยมบาลให้กลับมาชีวิตในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งคนแล้วคนเล่านับครั้งไม่ถ้วน
องค์ประกอบของสมุนไพรักษาพิษงูไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย มีเพียงแต่รากของพืชที่มีชื่อว่า โลดทะนงแดง หรือพระเจ้าหลงปลูก หมาก และน้ำสะอาด ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่ถูกงูพิษกัดกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุขได้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนกรรมวิธีในการรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแต่ฝนรากโลดทะนงแดงผสมกับหมากแห้งเพียงเล็กน้อยผสมให้เข้ากันในน้ำสะอาดประมาณ ๑๐ ซีซี. ให้ผู้ถูกงูพิษกัดดื่มเพียงครั้งเดียวสำหรับงูพิษโดยทั่วไป(แต่สำหรับงูจงอางให้ดื่ม ๒ ครั้ง โดยให้ดื่มวันละ ๑ ครั้ง) พิษงูที่อยู่ในร่างกายของคนก็จะถูกถอนออกไปโดยสมุนไพรมหัศจรรย์นี้เพียง ๓๐ นาที นอกจากนี้ถ้าโดนพิษจากสัตว์ประเภทแมลง ก็ไม่ต้องดื่มเพียงแต่ใช้ยาสมุนไพรทาบริเวณที่ถูกกัด หรือถูกต่อย พิษร้ายจากแมลงก็จะถูกถอนออกไปจากร่างกายในเร็วพลัน
นับเป็นโชคดีของชุมชนตำบลบักได ที่มีปราชญ์ชาวบ้านชื่อ “เอี๊ยะ สายกระสุน” ผู้ที่พยายามเรียนรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนสามารถรักษาพิษงูทุกชนิดจากสมุนไพรพื้นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีเภสัชกรแผนปัจจุบันคนไหนสามารถผลิตยารักษาพิษงูได้เทียบเท่ากับหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ชื่อนายเอี๊ยะ สายกระสุน คนนี้ได้เลย
ด้วยประสิทธิภาพของสมุนไพรที่เล่าลือกันปากต่อปาก ปัจจุบันนายเอี๊ยะ สายกระสุน เป็นแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลป์ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลแปดสิบพรรษาเฉลิมพระเกียรติพนมดงรัก และโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในตำบลบักได ในการเป็นแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับชุมชนและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.