คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.239.167.149   
 
ระบบสวัสดิการชุมชน
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบสวัสดิการชุมชน
 

7.ระบบสวัสดิการชุมชน
แนวคิดหลัก
ตำบลบักได เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน องค์การบริหารส่วนตำบลบักได เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน จึงมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการดูแลตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การเกิด การคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ทุนการศึกษา การช่วยเหลือเมื่อประสบอัคคีภัย วาตะภัย และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร เสริมความเข้มแข็งชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้


7.1 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน หมู่ 3,5,14
เกิดจากการที่แกนนำชุมชนหมู่ 3 บ้านดอนน้ำตาล เห็นความเดือนร้อนของครอบครัว เมื่อมีผู้เสียชีวิตไม่มีเงินจัดงานศพตามประเพณี จึงมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างแกนนำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จึงได้จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน หมู่ 3 ขึ้นในปี 2529 โดยเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครัวเรือนละ 10 บาท/ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปี 2530 มีการประชุมปรับจำนวนเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นครัวเรือนละ 20 บาท/ผู้เสียชีวิต 1 ราย และเพื่อให้ยอดเงินฌาปนกิจเพิ่มขึ้น จึงได้ชักชวนประชาชนบ้านหัวอ่าง หมู่ 5 เข้าร่วมเครือข่าย ปี 2531 ชักชวนบ้านหนองตาเลิ๊ฟ หมู่ 14 เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มเติม เป็นกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน หมู่ 3,5,14 ปี2545 ที่ประชุมสมาชิกมีมติเพิ่มเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นครัวเรือนละ 50 บาท/ผู้เสียชีวิต 1 ราย และปี 2553 ที่ประชุมเพิ่มเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นครัวเรือนละ 100 บาท/ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันกองทุนมีสมาชิกทั้งสิ้น 404 หมู่บ้าน (ทั้ง 3 หมู่บ้าน)

7.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
เกิดจากแกนนำเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ไม่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีอยู่ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แกนนำไปศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนที่บ้านจรุง จังหวัดจันทบุรี และไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบ้านแนงมุด อำเภอกราบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน หลังจากนั้นแกนนำได้มาถ่ายทอดแนวคิดให้ทีมบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นบักได ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน ทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยมีแนวคิดส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิตในเรื่องการเกิด การเจ็บป่วย การตาย ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี ความมีน้ำใจระหว่างสมาชิก เสริมความเข้มแข็งชุมชน

 

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.