คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.231.244.12   
 
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 

8.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
แนวคิดหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการทำกิจกรรมในลักษณะของการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองแวงโดยมีการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทอผ้าไหมเพื่อการจำหน่าย จากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มหญ้าคาบ้านนาพูนโดยการรวมกลุ่มกันและสมทบทุนเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมเงินในระหว่างที่รอจำหน่ายตับหญ้าคาของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนเอง ได้แก่ การจัดตั้งโรงสีชุมชนบ้านรุนซึ่งให้บริการสีข้าวในชุมชนโดยชุมชนตนเอง แล้วสิ้นปีมีการปันผลคืนจากการมาใช้บริการสีข้าว และการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดบ้านอำปึล เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าและได้รับเงินปันผลกำไรเมื่อสิ้นปีจากการซื้อสินค้า รายละเอียดด้งนี้


8.1 โรงสีชุมชนบ้านรุน
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และให้สมาชิกกู้ยืมข้าวเพื่อการบริโภค และยังส่งเสริมให้มีรายได้จากการนำข้าวมาสีที่โรงสีชุมชน ได้ความรักความสามัคคีในชุมชน สมาชิกกลุ่มและประชาชนทั่วไปที่นำข้าวมาสีที่โรงสีชุมชน มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกัน และนอกจากนี้ กลุ่มยังได้สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด สวัสดิการการรักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาล เงินสงเคราะห์ศพ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน ช่วงเทศกาลต่าง ๆ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

8.2 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านอำปึล
หมู่ที่ 6 มีแนวคิดที่ต้องการที่จะจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเองและเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ที่เป็นเอกเทศจากหมู่ 20 จึงได้แยกตัวมาจัดตั้งศูนย์สาธิตขึ้นเองโดยการระดมหุ้นจากสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของเพื่อการบริโภค-อุปโภคมาจำหน่ายให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปแล้วนำผลกำไรมาแบ่งปันให้สมาชิกและช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ในชุมชนทุกปี

8.3 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหนองแวง หมู่ 15
จัดตั้งขึ้นเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมในการแต่งงานของชาวสุรินทร์ ที่ต้องใช้ผ้าไหมเท่านั้นเป็นของกำนัลแก่ผู้ใหญ่ ของคู่บ่าวสาว ประกอบกับวัฒนธรรมในการปลูกหม่อมเลี้ยงไหมเริ่มหายไป ทำให้เกิดกลุ่มสตรีทอผ้าไหมของหมู่บ้านหนองแวงขึ้น โดยเริ่มจากแนวคิดของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ บางส่วนที่เป็นผู้หญิง รวมตัวกันเพื่อเกิดการจัดระบบการจัดการที่เหมาะสมโดยมีหน่วยงานของรัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการ ทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ชุมชนเองมีการตื่นตัวในการพัฒนางานเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เพิ่มและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้

8.4 กลุ่มหญ้าคาบ้านนาพูน
จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ต้องการกำหนดขนาดของการทำตับหญ้าคาของคนในหมู่บ้านให้มีขนาดและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดราคากลางของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการขายสินค้าตัดราคากันของผู้ผลิตตับหญ้าคาในหมู่บ้าน ด้วยแนวคิดนี้จึงได้เกิดการรวมกลุ่มกันพร้อมทั้งได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขนาดตับหญ้าคาและราคาขายที่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังได้ให้สมาชิกกลุ่มทำการสมทบเงินเมื่อแรกเข้า 30 บาท เพื่อเป็นเงินทุนสำรองในการกู้ยืมของกลุ่มหญ้าคา ซึ่งช่วยให้สมาชิกที่มีปัญหาทางด้านการเงินในระหว่างที่รอขายตับหญ้าคาได้กู้เงินไปใช้ก่อนขายผลผลิตในวงเงิน 500 บาท พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดข้อตกลงของการชำระเงินคืน เมื่อสมาชิกได้ขายตับหญ้าคา สมาชิกที่กู้ยืมเงินไปต้องนำเงินมาจ่ายให้กับกลุ่มพร้อมกับสมทบเงินยืมเพิ่มอีก 20 บาท จากการรวมกลุ่มดังกล่าวทาง อบต.บักไดได้เห็นความสำคัญจึงให้เงินสมทบกลุ่มมาอีก 8,000 บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับให้สมาชิกได้กู้ยืม และด้วยการกำหนดคุณภาพ ขนาด และราคาของตับหญ้าคาที่มีมาตรฐานเดียวกันจึงทำให้ตับหญ้าคาของบ้านนาพูนได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในพื้นที่

 

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.