คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.231.244.12   
 
ระบบเกษตรอินทรีย์
_______________________________________________________________________________________________________
ระบบเกษตรอินทรีย์
 

9. ระบบเกษตรอินทรีย์
แนวคิดหลัก
เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านหนองแรด หมู่ที่ 9 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลัก มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นเวลานาน ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรมและเกษตรกรพบกับปัญหาราคาปุ๋ยที่แพงขึ้น จึงได้รวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วัสดุที่มีในหมู่บ้านและในเขตตำบลเพื่อลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และขยายผลไปยังชาวบ้านอำปึล หมู่ที่ 20 เพราะทราบถึงคุณภาพที่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี เกิดแกนนำที่ได้รับการอบรมซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้งบประมาณในการก่อสร้างโรงปุ๋ยและรวมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในกลุ่มสมาชิก เช่นเดียวกับบ้านนาพูน หมู่ที่ 13 ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้ร่วมหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการนำวัตถุดิบที่มีในตำบลมาใช้ในการหมักปุ๋ย เพื่อนำมาใช้ในครัวเรือนโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ต่อมาชาวบ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ที่ประสบกับปัญหาทางสุขภาพเนื่องจากการใช้สารเคมี จึงได้รวมกลุ่มเกษตรพอเพียง เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับรับประทานในครัวเรือนและจำหน่าย โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้กับประชาชนทั่วไป


9.1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาพูนหมู่ 13
เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของดินซึ่งเป็นที่ทำกินหลักในการประกอบอาชีพ โดยชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มที่ได้จากการสังเกตผลผลิตของตนที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และความต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงถุงละ 150-170 บาท จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเองของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 18 คนในระยะแรกประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 สนับสนุนและให้การฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้านการจัดการและขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรือน จนกระทั่งเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเปลี่ยนแปลงวิถีเป็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ได้ในรูปแบบการเติมอาหารให้ดินต่อมาอบต.ต้องการสนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม โดยเริ่มช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อแผ่นพับเพื่อการขยายความรู้ไปยังเครือข่ายอื่น ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 21 คน และมีการตั้งข้อบังคับเพื่อการจัดการร่วมกัน
9.2 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแรดหมู่ 9
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำนาสังเกตเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีมีราคามาก และสังเกตพบความไม่สมบูรณ์ของผลผลิตที่เกิด ซึ่งคิดว่าเป็นการเสื่อมสภาพของดินโดยการทำลายของปุ๋ยเคมีทำให้ดินเสียสภาพความสมดุลกรดด่างซึ่งเป็นที่ทำกินหลักในการประกอบอาชีพ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเองของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 21 คนในระยะแรกประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 สนับสนุนและให้การฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้านการจัดการและขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรือน จนกระทั่งสมาชิกสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเปลี่ยนแปลงวิถีเป็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ได้ต่อมาอบต.ต้องการสนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม โดยเริ่มช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อแผ่นพับเพื่อการขยายความรู้ไปยังเครือข่ายอื่น ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 36 คน และมีการตั้งกฎระเบียบเพื่อการจัดการร่วมกัน

9.3 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านอำปึล หมู่ 20
เดิมชาวบ้านอำปึลที่มีการประกอบอาชีพทำนาและมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดแนวความคิดในการที่จะผลิตปุ๋ยหมัก ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองโดยที่มีเกษตรอำเภอมาให้คำแนะนำสนับสนุนงบประมาณในการดูงาน โดยมีกลุ่มที่สนใจการทำปุ๋ยเริ่มที่รวมกลุ่มกัน โดยใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากอำเภอพนมดงรัก จากโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งโรงปุ๋ย โดยได้งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ในการสร้างโรงปุ๋ย พร้อมเครื่องมือ สมาชิกกลุ่มพัฒนาตนเองจนสมาชิกกลุ่มได้รับรางวัลผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ (มก.ท) จำนวน 3 คน พร้อมทั้งวางแผนสำหรับเปิดรับสมาชิกโดยการระดมสมาชิกจากชุมชนก่อน ต่อไปจึงจะเปิดรับสมาชิกนอกกลุ่ม และเตรียมสำหรับที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆ และจะมีการดำเนินงานด้านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในบริเวหนองน้ำบ้านอำปึลต่อไป

9.4 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสว่าง หมู่ 2
สืบเนื่องจากชาวบ้านท่าสว่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีการปลูกพืชไร่ ทำสวน ทำนาแล้วมีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาก ทำให้ร่างกายได้รับสารเคมีเพิ่มจากการทำงานและการบริโภค จึงมีแนวคิดในการที่จะสร้างเสริมร่างกายโดยให้ได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษจึงได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชที่ปลอดสารพิษ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการให้ทุนเริ่มต้นดำเนินการนำร่อง โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของวัดและอบต. เมื่อการผลิตสามารถนำไปจำหน่ายและทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้ดี ทำให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้มีการขยายงานเพิ่มและเปิดรับสมัครสมาชิก สมาชิกปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 42 ครอบครัว

 

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.