คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.229.117.123   
 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์ SWOT Matrix องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดจึงได้จัดวางทิศทางองค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาที่เป็นสถานภาพปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาและพิจารณาจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในช่วง 4 ปี (2561-2564) ได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) การพัฒนาท้องถิ่น

คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได

“ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์ (VISION)

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าตำบลบักไดเป็นตำบลใหญ่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเป็นสุขและประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมาจากการประเมินสถานภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ผสานกับการระบุถึงจุดมุ่งหมายหลัก ความสามารถเฉพาะและคุณค่าหลักขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีควรกำหนดให้ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นภาพในเชิงบวก ปลุกเร้า และดึงดูดใจ ดังนี้

“ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ”

พันธกิจ

วิสัยทัศน์เป็นจุดหมายปลายทาง พันธกิจเป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น ที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดจึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้

1)ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวชายแดนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2)พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการวางแผนลงทุน การพาณิชย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

3)สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ได้มาตรฐาน

4)สร้างและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตตำบลบักไดและเพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

5)พัฒนาศักยภาพคนและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

6)พัฒนา ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

7)ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8)บริหารจัดการ คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9)พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมสู่ชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร การวางแผนลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

8.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด เป็นขอบข่ายของผลสัมฤทธิ์หลักที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติในอนาคต โดยระบุถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ชัดเจนและผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กับพันธกิจโดยตรง รวมถึงสภาพในอนาคตหรือระดับผลการดำเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ โดยเป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลบักได จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1)ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

2)เกษตรกรมีศักยภาพด้านการผลิตและการแข่งขัน มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้

3) การได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

4)ประชาชนมีแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี

5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้มาตรฐาน

7) ประชาชนร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี

9) การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1)จำนวนของหมู่บ้านที่มีการจัดทำแผนชุมชนและนำใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพ

2)จำนวนผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

3)จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

4)จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่จดวิสาหกิจชุมชนและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5)จำนวนสินค้าชุมชนหรือผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรที่แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

6)จำนวนถนนในความรับผิดชอบที่ได้มาตรฐานทางหลวง

7)จำนวนถนนในความรับผิดชอบที่ได้รับการบำรุงรักษาทาง

8)ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

9)ร้อยละของจุดเสี่ยงในถนนสายหลักที่มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงและมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

10)ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

10)ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสะอาดเพียงพอตลอดปี

12)ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพดีบรรรลุเป้าหมายทุกเกณฑ์

13)จำนวนผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข

14)จำนวนของผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม

15)จำนวนของผู้พิการได้เข้าร่วมกิจกรรม

16)จำนวนของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านคุณภาพชีวิต

17)ร้อยละของประชาชนที่มีระบบสวัสดิการอย่างน้อย 1 สวัสดิการ

18)ร้อยละของบุคลากรด้านการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

19)จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้มาตรฐาน

20)จำนวนประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

20)จำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ

22)จำนวนหมู่บ้านที่มีการจัดการขยะโดยชุมชน

23)จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

24)จำนวนประชาชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

25) ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

26) ร้อยละของคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี

27)จำนวนงาน กิจกรรม โครงการที่เป็นนวัตกรรมขององค์กร

 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.