คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.229.117.123   
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565    
     -  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ   08-07-2565  1
     -  ออกตรวจสถานประกอบการภายในตำบลบักได  ออกตรวจสถานประกอบการภายในตำบลบักได   01-07-2565  0
     -  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน   01-07-2565  0
     -  ออกตรวจประเมินร้านค้า  ออกตรวจประเมินร้านค้า   01-07-2565  0
  จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2565    
     -  เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์  เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์   29-06-2565  0
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565   29-06-2565  0
     -  ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ   28-06-2565  0
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านรุน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านรุน   28-06-2565  0
     -  กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินเพื่อนำสู่การถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง  กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการบริหารจัดการที่ดินเพื่อนำสู่การถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง   27-06-2565  0
     -  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565   27-06-2565  1
     -  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได   23-06-2565  0
     -  กิจกรรมปลูกป่า ตามดครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า  กิจกรรมปลูกป่า ตามดครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า   16-06-2565  0
     -  องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ดำเนินการตัดต้นไม้ยืนต้นตาย  องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ดำเนินการตัดต้นไม้ยืนต้นตาย   15-06-2565  0
     -  ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน   15-06-2565  0
     -  ช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตะภัย 1 ครัวเรือน ม.8 บ้านโคกสูง  ช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตะภัย 1 ครัวเรือน ม.8 บ้านโคกสูง   14-06-2565  0
     -  ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง  ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง   07-06-2565  0
     -  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565   03-06-2565  0
     -  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565   03-06-2565  0
     -  พิธีทำบุญตักบตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  พิธีทำบุญตักบตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565   03-06-2565  0
     -  ประชุมการการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  ประชุมการการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ   02-06-2565  1
  จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2565    
     -  ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ  ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ   31-05-2565  3
     -  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได   30-05-2565  0
     -  อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า ประจำปี 2565  อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า ประจำปี 2565   26-05-2565  1
     -  ช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสทางการศึกษา บ้านไทยสันติสุข  ช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสทางการศึกษา บ้านไทยสันติสุข   24-05-2565  0
     -  ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกเด็กตามโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกเด็กตามโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน   24-05-2565  0
     -  ซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใชรถใชถนน  ซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใชรถใชถนน   24-05-2565  1
     -  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก บ้านไทยนิยม  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก บ้านไทยนิยม   24-05-2565  0
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565   23-05-2565  1
     -  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้เสียหายจากวาตภัย ม.3 บ้านดอนน้ำตาล  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้เสียหายจากวาตภัย ม.3 บ้านดอนน้ำตาล   20-05-2565  0
     -  อบรมสัมมนาช้างป่าออกนอกพื้นที่  อบรมสัมมนาช้างป่าออกนอกพื้นที่   19-05-2565  0
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแก้ปัญหาน้ำประปา ม.20 บ้านอำปึล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแก้ปัญหาน้ำประปา ม.20 บ้านอำปึล   18-05-2565  0
     -  ตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนความเดือดร้อน ต้นไม้สูงใหญ่  ตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนความเดือดร้อน ต้นไม้สูงใหญ่   18-05-2565  7
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนส่งน้ำบ้านหนองแวง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนส่งน้ำบ้านหนองแวง   18-05-2565  0
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ฐานปฏิบัติการเฝ้าตรวจพืนที่ชายแดน  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ฐานปฏิบัติการเฝ้าตรวจพืนที่ชายแดน   18-05-2565  0
     -  งานพัฒนาชุมชน มอบรถเข็นวีลแชร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  งานพัฒนาชุมชน มอบรถเข็นวีลแชร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว   18-05-2565  1
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565   17-05-2565  1
     -  งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบักไดออกพ่นหมอกควัน  งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบักไดออกพ่นหมอกควัน   17-05-2565  1
     -  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   17-05-2565  1
     -  ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมันที่ 2/2565  ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมันที่ 2/2565   17-05-2565  0
     -  การปฏิบัติงาน 5 ส โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข เพื่อเตรียมความพร้อม  การปฏิบัติงาน 5 ส โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข เพื่อเตรียมความพร้อม   17-05-2565  0
     -  การจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ   11-05-2565  0
     -  การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น  การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น   10-05-2565  0
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2565    
     -  การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    17-04-2565  3
     -  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565   27-01-2565  2
     -  กิจกรรมอาสาทำความดี จิตอาสาการรณรงค์จัดการเก็บขยะ  กิจกรรมอาสาทำความดี จิตอาสาการรณรงค์จัดการเก็บขยะ   27-01-2565  3
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2565    
     -  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565   04-03-2565  1
     -  การจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัสน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณประโยชน์"  การจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัสน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณประโยชน์"   04-03-2565  2
     -  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3   04-03-2565  4
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565    
     -  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันตัว บ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 และบ้านไทยนิยม หมู่ที่ 17  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันตัว บ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 และบ้านไทยนิยม หมู่ที่ 17   03-03-2565  0
     -  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   22-02-2565  0
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606   15-02-2565  0
     -  การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565  การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565   12-02-2565  0
     -  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านเขาโต๊ะหมู่ที่ 19  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บ้านเขาโต๊ะหมู่ที่ 19   09-02-2565  2
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    
     -  จัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   22-12-2564  1
     -  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฯ   21-12-2564  0
     -  การจักกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  การจักกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   07-12-2564  3
     -  การติดป้ายแจ้งเตือน ระวังช้างป่า  การติดป้ายแจ้งเตือน ระวังช้างป่า   07-12-2564  0
     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จดหมายข่าว เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้ดำเนินการประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   07-12-2564  4
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยพันพรานที่ 22  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยพันพรานที่ 22   02-12-2564  0
  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564    
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารราบที่ 22  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารราบที่ 22   24-11-2564  2
     -  ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  ประชุมประเดือน พฤศจิกายน 2564   24-11-2564  0
     -  การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   24-11-2564  1
     -  การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได   17-11-2564  2
     -  การซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านหนองแรดและเส้นทางบ้านหนองแวง  การซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านหนองแรดและเส้นทางบ้านหนองแวง   10-11-2564  3
     -  การซ่อมแซมถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านไทยสันติสุข  การซ่อมแซมถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านไทยสันติสุข   08-11-2564  1
     -  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านรุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านรุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   05-11-2564  0
     -  หัวข้อข่าว  การออกเยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็น การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง   04-11-2564  0
     -  การซ่อมแซมถนนเส้นทางสี่แยกพนมดงรัก  การซ่อมแซมถนนเส้นทางสี่แยกพนมดงรัก   03-11-2564  0
  จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2564    
     -  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง   29-10-2564  0
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 22  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 22   26-10-2564  1
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606   25-10-2564  0
     -  การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564  การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564   25-10-2564  0
     -  การฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันปิยมหาราช  การฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันปิยมหาราช   21-10-2564  1
     -  การรับสมัครสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองคืการบริหารส่วนตำบลบักได  การรับสมัครสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดและนายกองคืการบริหารส่วนตำบลบักได   15-10-2564  0
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2564    
     -  -อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  จดหมายข่าว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564 บัยชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30-09-2564  1
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  จดหมายข่าว เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29-09-2564  3
     -  -อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  จดหมายข่าว เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11/2564 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564 บัยชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27-09-2564  2
     -  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กประถมวัยบ้านโพธิ์ทอง  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กประถมวัยบ้านโพธิ์ทอง   23-09-2564  3
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  จดหมายข่าว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8/2564 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่8   23-09-2564  3
     -  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กประถมวัยบ้านไทยสันติสุข  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กประถมวัยบ้านไทยสันติสุข   22-09-2564  1
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  จดหมายข่าว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   17-09-2564  2
     -  โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   09-09-2564  1
     -  โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   08-09-2564  2
     -  โครงการปลุกป่าและฟื้นฟุป่าต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวณีย์  โครงการปลุกป่าและฟื้นฟุป่าต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวณีย์   08-09-2564  1
     -  โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   07-09-2564  0
     -  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)   06-09-2564  2
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหนองแรด หมู่ที่9  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหนองแรด หมู่ที่9   06-09-2564  0
     -  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)   03-09-2564  0
     -  ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564  ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564   00-00-543  0
  จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564    
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ  จดหมายข่าว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 จดหมายข่าว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564   31-08-2564  3
     -  การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2  การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2   27-08-2564  0
     -  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   26-08-2564  4
     -  การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 1  การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 1   14-08-2564  0
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่17  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่17   13-08-2564  0
     -  การประกาศเจตนารมณ์โครงการ ปฏิบัติการ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19  การประกาศเจตนารมณ์โครงการ ปฏิบัติการ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19   12-08-2564  0
     -  การประกาศเจตนารมณ์โครงการ ปฏิบัติการ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19  การประกาศเจตนารมณ์โครงการ ปฏิบัติการ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19   11-08-2564  1
     -  การฉีดล้างทำความสะอาดศูนย์พักคอย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบักได  การฉีดล้างทำความสะอาดศูนย์พักคอย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบักได   11-08-2564  0
     -  การจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   11-08-2564  0
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606   07-08-2564  0
     -  การฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมศูนย์กักกันตัวโรงเรียนบ้านไทยนิยม  การฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมศูนย์กักกันตัวโรงเรียนบ้านไทยนิยม   05-08-2564  0
  จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564    
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564   รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564   19-04-2564  7
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564  จดหมายข่าว อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564   02-04-564  8
  จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564    
     -  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแปลงสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และร่วมกันทำความสะอาดพัฒนา  doc120210311041623.pdf   11-03-2564  8
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564    
     -  อบต.บักได ได้ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายฯครั้งที่ 3/2564 และ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564  จดหมายข่าว บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2564 บัญชีโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2564 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564 บัญชีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564   19-02-2564  4
  จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564    
     -  อบต.บักได ได้ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564  จดหมายข่าว บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564 บัญชีโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564   07-01-2564  6
  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563    
     -  อบต.บักได ได้ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564  จดหมายข่าว บันทึกข้อความ ขออมุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 1/2564 บันขี้การเปลี่ยนแปงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 1/2564   27-11-2563  0
     -  อบต.บักไดได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564  จดหมายข่าว  บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 1/2564 บัญชีโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 1/2564   27-11-2563  7
  จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2563    
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   25-09-2563  2
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   23-09-2563  3
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   10-09-2563  2
  จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563    
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   31-08-2563  3
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563  จดหมายข่าว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย บันชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   27-08-2563  2
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   24-08-2563  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   19-08-2563  0
  จดหมายข้าวประจำเดือน กรกฎาคม 2563    
     -  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต กายใจ ของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยจิต กายใจ ธรรมปัญญา)  doc120200727084006.pdf   24-07-2563  2
     -  โครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด  doc120200727083922.pdf   23-07-2563  3
     -  โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  doc120200727083711.pdf   23-07-2563  5
     -  การฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  doc120200727084053.pdf   22-07-2563  1
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2602  doc120200727084136.pdf   20-07-2563  0
     -  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562  doc120200727083845.pdf   20-07-2563  2
     -  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดินในการสัญจรเข้าที่นา ม.11  doc120200727083801.pdf   20-07-2563  1
     -  การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  doc120200720061301.pdf   15-07-2563  1
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองร้อยทหารพรานที่ 2605 ช่องกร่าง  doc120200720061215.pdf   09-07-2563  4
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านบุอาเปาว์  doc120200720061127.pdf   09-07-2563  3
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านอุโลก  doc120200720061037.pdf   09-07-2563  2
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.8 บ้านโคกสูง  doc120200720060944.pdf   08-07-2563  1
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.4 บ้านบุอาเปาว์  doc120200720060901.pdf   05-07-2563  0
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ กรมกองร้อยทหารพรานที่ 2605 ช่องกร่าง  doc120200720060807.pdf   04-07-2563  1
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  doc120200720060711.pdf   03-07-2563  0
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  doc120200720060558.pdf   02-07-2563  1
     -  การสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค ณ โรงเรียนบ้านอุโลก  doc120200720060506.pdf   02-07-2563  0
     -  การสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2602  doc120200720060414.pdf   01-07-2563  0
     -  รณรงค์ประชาสาพันธ์เพื่อลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบักได  doc120200720060319.pdf   01-07-2563  5
  จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2563    
     -  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจาปี 2563  doc120200720045110.pdf   30-06-2563  6
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.9 บ้านหนองแรด  doc120200720045017.pdf   30-06-2563  2
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4  doc120200720044924.pdf   30-06-2563  2
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรง้รียนบ้านอุโลก  doc120200720044825.pdf   30-06-2563  0
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านรุน  doc120200720044643.pdf   30-06-2563  0
     -  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและฉีดล้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการศึกษาในปี 2563  doc120200720044515.pdf   26-06-2563  0
     -  การสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  doc120200720044428.pdf   25-06-2563  0
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 บ้านหัวอ่าง ครั้งที่ 7  doc120200720044334.pdf   23-06-2563  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   22-06-2563  0
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 ครั้งที่ 6  doc120200720044236.pdf   20-06-2563  0
     -  โครงการขยายผลโครงการเนื่องในระราชดาริ  doc120200720044139.pdf   17-06-2563  0
     -  การประชุมการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรพร้อมคัดเลือกเกษตรต้นแบบ  doc120200720043848.pdf   16-06-2563  0
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 ครั้งที่ 5  doc120200720043944.pdf   12-06-2563  0
     -  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและฉีดล้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการศึกษาในปี 2563  doc120200720043804.pdf   12-06-2563  0
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปราสาทตาควาย  doc120200720044038.pdf   11-06-2563  1
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 ครั้งที่ 4  doc120200720043713.pdf   11-06-2563  0
     -  จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้เกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสูง  doc120200720043622.pdf   11-06-2563  0
     -  การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน “วาตภัย”  doc120200720043538.pdf   10-06-2563  1
     -  การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 บ้านหัวอ่าง ครั้งที่ 3  doc120200720043437.pdf   10-06-2563  0
     -  การตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐชุมชนบ้านโนนยางกุด ม.10  doc120200720043326.pdf   10-06-2563  4
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 บ้านหัวอ่าง ครั้งที่ 2  doc120200720043233.pdf   05-06-2563  0
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.1 บ้านรุน  doc120200720043121.pdf   02-06-2563  0
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.5 บ้านหัวอ่าง  doc120200720043008.pdf   02-06-2563  1
  จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563    
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.9 บ้านหนองแรด  doc120200624063317.pdf   29-05-2563  0
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2605  doc120200624063715.pdf   26-05-2563  0
     -  การจัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  doc120200624063407.pdf   25-05-2563  0
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  doc120200624063616.pdf   20-05-2563  0
     -  New Nomal “ตู้ปันสุข” การแบ่งปันเพื่อประชาชน  doc120200624063503.pdf   20-05-2563  1
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   15-05-2563  0
     -  ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงปีกแข็งที่อยู่ตามบ้านเรือนของประชาชน บ้านไทยสันติสุข ม. 16  doc120200624065213.pdf   13-05-2563  0
     -  ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงปีกแข็ง ณ วัดไทยสันติสุข (วัดป่าเฝ้าไร่) หมู่ที่ 16  doc120200624065108.pdf   13-05-2563  2
     -  โครงการแจกถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  doc120200624064016.pdf   09-05-2563  1
     -  โครงการแจกถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  doc120200624064438.pdf   08-05-2563  5
     -  ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงปีกแข็งและฉีดพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดไทยสันติสุข หมู่ที่ 16  doc120200624064247.pdf   08-05-2563  1
     -  กิจกรรมฉีดล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดตลาดประชารัฐชุมชนบ้านโนนยางกุด  doc120200624063059.pdf   02-05-2563  3
     -  การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กองร้อยทหารพรานที่ 2606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  doc120200624062940.pdf   02-05-2563  1
     -  กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100ล้านต้น ”  doc120200624063222.pdf   01-05-2563  3
     -  การประชุมการพิจาณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID 19) และผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน “วาตภัย”  doc120200624062831.pdf   07-05-563  4
     -  ระดมดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้ป่าอ้อยบ้านหนองตาเลิ๊ฟ หมู่ที่ 14  doc120200624064349.pdf   02-05-563  3
  จดหมายข้าวประจำเดือน มีนาคม    
     -  กิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบักได  doc120200330131715.pdf   20-03-2563  4
     -  การจัดกิจกรรม บิ๊กคลีน นิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19  doc120200330131618.pdf   18-03-2563  2
     -  >อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563  จดหมายข่าว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   16-03-2563  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   16-03-2563  0
     -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  doc120200317114355.pdf   16-03-2563  1
     -  การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus -Disease 2019 (COVID-19))  doc120200317114322.pdf   13-03-2563  3
     -  การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus -Disease 2019 (COVID-19))  doc120200317114620.pdf   06-03-2563  3
  จดหมายข้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์    
     -  การประชุมหารือการขออนุญาตใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำโคกสูงของบริษัท IM Farm (ฟาร์มไก่) รอบ 2  doc120200225092204.pdf   18-02-2563  2
     -  การประชุมในการดำเนินกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” จัดตั้งตำบลของเรา ไม่ซื้อสิทธิ์ขาย เสียง  doc120200225091514.pdf   17-02-2563  5
     -  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ชมรมผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลบักได  doc120200225091341.pdf   17-02-2563  2
     -  การประชุมหารือการขออนุญาตใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำโคกสูงของบริษัท IM Farm (ฟาร์มไก่)  doc120200225090647.pdf   07-02-2563  3
  จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2563    
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563  จดหมายข่าว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย บันชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   17-01-2563  1
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   17-01-2563  0
  จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2562    
     -  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  06   09-10-2562  0
     -  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  05   09-10-2562  0
     -  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  04   09-10-2562  0
     -  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  03   09-10-2562  0
     -  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  02   09-10-2562  0
     -  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  01   09-10-2562  1
  จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2562    
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   26-09-2562  0
  จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562    
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   29-08-2562  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562  จดหมายข่าว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย บันชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   15-08-2562  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   15-08-2562  0
  จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2562    
     -  พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่15  06   26-07-2562  0
     -  พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่15 ครั้งที่2  05   26-07-2562  1
     -  พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่15  04   26-07-2562  0
     -  พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่9  03   26-07-2562  0
     -  พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่9  02   26-07-2562  0
     -  พ่นหมอกควันยุง-ม.4-บ้านบุอำเปาว์และโรงเรียน-62  01   26-07-2562  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   25-07-2562  1
  จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562    
     -  การรณรงค์ วันมาลาเรียโลก ประจำปี 2562  12   02-05-2562  2
     -  ประชุม เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได ประจำปี 2562  11   30-04-2562  0
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักได ได้ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  10   30-04-2562  1
     -  จิตอาสา"เราทำความ​ ดี​ ด้วย​หัวใจ"  09   30-04-2562  2
     -  26 เมษายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ติดป้ายเตือนภัยระวังเด็กจมน้ำ  08   26-04-2562  4
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ออกพ่นแมลงกระเบื้อง ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ 18 ตำบลบักได  07   26-04-2562  0
     -  23 เมย.62 งานพัฒนาชุมชน อบต.บักได ออกพื้นที่ประชุมที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 และ บ้านอำปึล หมู่ที่ 20 ในเรื่องชมรมผู้สูงอายุ  06   26-04-2562  0
     -  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย ครั้งที่ 6  05   26-04-2562  4
     -  จัดประชุมหารือในข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  04   26-04-2562  2
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามตรวจเวรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  03   26-04-2562  3
     -  งานพัฒนาชุมชน ได้จัดประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุตำบลบักได ประจำปี 2562  02   26-04-2562  1
     -  อบรมตามโครงการการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ "การเลี้ยงและการจัดการแพะ" ประจำปีงบประมาณ 2562  01   26-04-2562  1
  จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2562    
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562  จดหมายข่าว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย บันชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   28-03-2562  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   28-03-2562  0
     -  ​พิธี​ลงนามบันทึกความร่วมมือ​(MOU)​ อำเภอต้นแบบลดแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย ประจำปี 2562  15   28-03-2562  1
     -  งานบรรเทาสาธารณภัย อบต.บักได ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีไฟให้กับพนักงาน/บุคลากร รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ8  14   22-03-2562  3
     -  งานพัฒนาชุมชน อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงต่างๆในการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19  13   22-03-2562  0
     -  ประชุมชี้แจงข้อตกลงต่างๆของชมรมผู้สูงอายุ อบต.บักได  12   21-03-2562  0
     -  งานพัฒนาชุมชน อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงต่างๆในการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ  11   20-03-2562  0
     -  งานบรรเทาสาธารณภัย อบต.บักได ได้เข้าร่วมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2562  10   20-03-2562  1
     -  นายประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ นายก อบต.บักได ได้รับมอบ-ส่งมอบรถโยกให้กับนายสมนึก แทนโสภา ผู้พิการบ้านโคกสูง ม.8  09   20-03-2562  0
     -  งาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562  08   20-03-2562  0
     -  งานบุญผะเหวด  07   13-03-2562  1
     -  งานพัฒนาชุมชนได้จัดประชุมเรื่องการพัฒนากฎกติกา การดูแลผู้สูงอายุและค้นหาผู้สูงอายุที่ความเชี่ยวชาญ  07   13-03-2562  0
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักได ได้จัดอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่2 (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  06   08-03-2562  1
     -  ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ เรื่องระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน  05   08-03-2562  0
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักไดได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการฟาร์มหมูรุ่งนภา  04   06-03-2562  1
     -  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)​และบริการ​การเกษตร​ เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ พ.ศ.2562  03   06-03-2562  0
     -  อบรมตามโครงการตำบลต้นแบบจัดการต้นเองตำบลบักได  02   06-03-2562  0
     -  ประชุมผู้บริหารอำเภอพนมดงรัก ประจำเดือน มีนาคม 2562  01   04-03-2562  0
  จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562    
     -  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบักได (ครั้งที่4)  20   01-03-2562  0
     -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร​ชัย​มงคล​แด่ สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​มหา​วชิราลงกรณ​ บ​ดิ​นทร​เทพ​ยว​ราง​กู​ร​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​รา  19   01-03-2562  0
     -  ประชุม​ ใน​การเตรียม​ความพร้อม​พิธีเจริญพระพุทธ​มนต์​ถวายพระพร​ชัยมงคล​แด่สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​พระ​บรม​ราชินีนาถ​ในรัชกาลที่ื 9  18   26-02-2562  0
     -  กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซม อุด ปะ ถนนลาดยาง (ครั้งที่2)  17   26-02-2562  2
     -  อบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2562  16   20-02-2562  1
     -  กิจกรรมร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปี 2562  15   18-02-2562  0
     -  ประชุมสมัยสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยที่ 2/2562  14   18-02-2562  0
     -  การตรวจสอบการเงินและบัญชีโครงการ. ศรร. ณ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  13   13-02-2562  0
     -  ประชุมในโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (บักได)  12   13-02-2562  0
     -  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562  11   13-02-2562  2
     -  อบรมสังเกตุการในเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย  10   13-02-2562  2
     -  กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมอุด ปะ ถนนลาดยาง  9   13-02-2562  0
     -  ประชุมผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562  8   08-02-2562  0
     -  อบต.บักได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562  จดหมายข่าว ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย บันชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   07-02-2562  0
     -  ประชุม ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  7   07-02-2562  0
     -  ปฏิบัติงานในการพ่นหมอกควัน ณ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท4  6   07-02-2562  0
     -  กิจกรรมโครงการ เวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (Smart Camp Smart Network Smart Community )  5   06-02-2562  1
     -  พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชู ให้กับผู้ที่สนับสนุนการจัดงานเทศการประจำปีของดีจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561  4   06-02-2562  0
     -  ประชุมคณะผู้บริหารอำเภอพนมดงรัก ประจำเดือนมกราคม 2562  3   06-02-2562  0
     -  ลงพื้นที่ติดตามการปรับสภาพบ้านและติดตั้งกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้  2   01-02-2562  0
     -  ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนที่ชำรุดเสียหายเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมถนน  1   01-02-2562  1
  จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562    
     -  งานพัฒนาชุมชน อบต.บักไดได้จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบักได(ครั้งที่1)  29   31-01-2562  1
     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการและจดบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการธนาคารเวลาและธนาคารความดี  28   30-01-2562  0
     -  นายประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ นายก อบต.บักได ร่วมด้วยงานนโยบายและแผนได้เดินทางไปอบรมที่จังหวัดชลบุรี  27   29-01-2562  1
     -  กิจกรรมหน้าเสาธงประจำวันที่ 29 ม.ค. 2562  26   29-01-2562  0
     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบักได  25   29-01-2562  1
     -  ว่าที่ร้อยตรีสิริพงษ์ ชูชื่นบุญ ปลัด อบต.บักได ได้ร่วมนำเสนอในการให้ข้อมูลโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  24   29-01-2562  0
     -  ลงพื้นที่ติดตามโครงการขอสนับสนุนปรับปรุงซ่อมเเซมถนนสายทางบ้านอำปึล ม.20 ถึง บ้านหนองแรด ม.9 (ครั้งที่2)  23   24-01-2562  0
     -  นายประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ นายก อบต.บักได ได้รับมอบใบประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบักได จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  22   24-01-2562  0
     -  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันที่ 24/01/2562  21   24-01-2562  0
     -  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันที่ 23/01/2562  20   24-01-2562  0
     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของเครือข่ายตำบลศูนย์เรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562  19   24-01-2562  0
     -  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันที่ 22/01/2562  18   22-01-2562  0
     -  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน ตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชนในระดับตำบล  17   22-01-2562  2
     -  ประชุมและร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ ทต.สนม และอบต.ตาเบา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชม ศพค. และ อพม.จ.สุรินทร์  16   22-01-2562  1
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ในบ้านโนนยางกุด หมู่ 10 เพื่อปฏิบัติงานในการพ่นหมอกควัน  15   16-01-2562  0
     -  นายสมร ทองไหม รองนายก อบต.บักไดร่วมด้วย รองปลัด/กองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนเส้นทางในหมู่บ้านหนองแรด หมู่ 9  14   16-01-2562  0
     -  นายประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ นายก อบต.บักได ได้เข้าร่วมงานกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ"  13   11-01-2562  0
     -  ปลัด/กองช่าง อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขอสนับสนุนปรับปรุงซ่อมเเซมถนนสายทางบ้านอำปึล ม.20 ถึง บ้านหนองแรด ม.9  12   11-01-2562  0
     -  ปลัด/กองช่าง อบต.บักได ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขอสนับสนุนปรับปรุงซ่อมเเซมถนนสายทางบ้านอำปึล ม.20 ถึง บ้านหนองแรด ม.9  11   10-01-2562  0
     -  นายสมร ทองไหม รองนายก อบต.บักได ร่วมกับ กองช่าง ได้ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางในหมู่บ้านหนองแวง ม.15 และบ้านหนองแรด ม.9  10   10-01-2562  0
     -  กิจกรรมเดินรณรงค์ตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"  9   10-01-2562  1
     -  โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  8   08-01-2562  0
     -  ประชุม ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/ครู ศพด.  7   08-01-2562  1
     -  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของฟาร์มหมูรุ่งนภา  6   04-01-2562  2
     -  ลงพื้นที่ฟาร์มหมูชยันโต เพื่อดูการบริหารจัดการและศึกษาในการจัดระบบแก๊สชีวภาพ  5   04-01-2562  2
     -  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ติดตามงานการซ่อมแซ่มปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้  4   04-01-2562  0
     -  ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”  3   03-01-2562  1
     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการดำเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่3 พ.ศ.2560-2561  2   03-01-2562  2
     -  ตรวจความเรียบร้อยตามจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  1   02-01-2562  2
  จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2561    
     -  ประชุมสมัยวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยที่ 1/2561  28   28-12-2561  0
     -  ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  27   27-12-2561  0
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บักได ได้จัดเตรียมพื้นที่ตามจุดบริการประชาชนภายในตำบลบักได ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค. 2562  25   27-12-2561  3
     -  ประชุม อปพร.เตรียมแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่างๆในห้วง 7 วันอันตราย  24   24-12-2561  1
     -  ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานอำเภอต้นแบบ ลดแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2562  23   21-12-2561  0
     -  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผู้สูงวัย 3 เอส สมาย์ สมาร์ สตรอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  22   21-12-2561  0
     -  อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561  21   21-12-2561  0
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักได ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC)  20   21-12-2561  0
     -  โรคไข้หวัดใหญ่  20   19-12-2561  0
     -  โรคมือ เท้า ปาก  19   19-12-2561  0
     -  โรคอัมพาต  18   19-12-2561  0
     -  ประชุมสัมมนา เรื่อง "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ พ.ศ.2561"  17   19-12-2561  0
     -  ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปาและล้างทำความสะอาด  16   19-12-2561  0
     -  อบรมโครงการ ฟื้นฟูวิชาชีพการสาธารณสุข (ด้านมาลาเรีย) จัดโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดย แมลงที่ 9.3  15   19-12-2561  0
     -  โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลูกรังและฝั่งท่อ คสล  14   19-12-2561  0
     -  การประชุมผู้บริหารพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2561  13   19-12-2561  0
     -  ติดตามงาน การซ่อมแซ่มปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุที่ชำรุดเสียหาย  12   19-12-2561  0
     -  โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  11   19-12-2561  0
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บักได ได้ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบในข้อท็จจริง เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์  10   19-12-2561  1
     -  พนมดงรักมินิมาราธอน 2018  9   19-12-2561  0
     -  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ คณะทำงานและผู้นำชุมชน เพื่อติดตาม ประเมินผลและทบทวนการดำเนินงาน โครงการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  8   19-12-2561  0
     -  ติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซ่มถนนลูกรังและดำเนินการซ่อมแซ่มท่อระบายน้ำที่ชำชุดเสียหาย ณ.สายทาง ระหว่างบ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ต.บักได ถึง บ้านพนมดิน  7   19-12-2561  0
     -  พิธีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  6   19-12-2561  0
     -  เรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ณ.คลองห้วยเจรียว บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่ 17 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  5   19-12-2561  0
     -  ประชุมผู้บริหารอำเภอพนมดงรัก ประจำเดือน ธันวาคม 2561  4   19-12-2561  0
     -  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”  3   18-12-2561  0
     -  ต้อนรับ ดร. พิชัย โกมุทมณี และคณะในโอกาสที่มามอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  2   18-12-2561  0
     -  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2561-2562  1   18-12-2561  1
     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่องการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/2562  21   18-12-2561  0
     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2562  20   18-12-2561  1
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”    
     -  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”  002   03-12-2561  0
  เอกสารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย.2561    
     -  ต้อนรับ ดร. พิชัย โกมุทมณี และคณะในโอกาสที่มามอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  doc120181130155707.pdf   30-11-2561  0
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนจังหวัด    
     -  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2561-2562  doc120181129152716.pdf   26-11-2561  2
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน    
     -  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จดหมายข่าว   15-11-2561  1
  จดหมายข่าวเพื่อการพัฒนาสัมพันธ์    
     -  งานกฐินองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  doc120181114135112.pdf   14-11-2561  3
     -  ประชุมปะชาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง20หมู่บ้าน  doc120181114132441.pdf   14-11-2561  1
     -  วิจัยในประเพณีด้านต่างๆจากผู้สูงอายุ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  doc120181114115938.pdf   14-11-2561  2
     -  ประกาศเจตนารมณ์ตำบลต้นแบบจัดการตนเองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุรินทร์  doc120181114100308.pdf   14-11-2561  2
     -  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา ครั้งที่1-3)  doc120181114114738.pdf doc220181114115312.pdf doc320181114115312.pdf   14-11-2561  19
     -  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบักได  doc120181114092405.pdf doc220181114092405.pdf   14-11-2561  9
  อบต.บักได ร่วมกับ ศพอส.ตำบลบักไดจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ    
     -  อบต.บักได ชมรมผูสูงอายุตำบลบักไดและ ศพอส.ตำบลบักได จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ   10-11-2561  3
  จดหมายข่าว งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 24/2561    
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนมดงรัก เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากการทิ้งสิ่งปฏิกูล บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐  doc120181106114747.pdf   26-10-2561  4
  จดหมายข่าว สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 25/2561    
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเนื่องจากมีราษฎรในพื้นที่บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๑๗ ติดเชื้อไข้เลือดออก  doc120181106113533.pdf   26-10-2561  9
  งานการเงินและบัญชี    
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ   26-10-2561  10
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2561    
     -  จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2561  หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่   16-08-2561  54
  งานส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561    
     -  งานส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทน ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์  doc120181112093111.doc   19-06-2561  2
  จดหมายข่าวฉบับที่ 10/2560    
     -  จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2560  doc120170802101012.jpg   02-08-2560  19
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.