คำนิยมหรือคำขวัญของตำบลบักได “ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก รักษาสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์ (VISION) “ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะเอื้อต่อสุขภาวะ” ค่านิยมองค์กร “คุณธรรมนำคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมิตรเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” วัฒนธรรมองค์กร “ใช้หลักวิชาการ บริหารมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน”  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฏหมาย
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 ทุนและศักยภาพของตำบลบักได
 สถิติประชากร
 ข้อมูลการติดต่อ & แผนที่ตั้ง อบต.บักได
 
 
 กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน
 แผนการจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานบริการสาธารณะ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คณะกรรมการพัฒนา อบต.บักได
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 E-Service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์
กีฬาและนันทนาการ
สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.229.117.123   
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานข่าวผลการดำเนินงาน "หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่" งานจัดเก็บรายได้    
     -  รายงานผลการดำเนินงาน "หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่"งานจัดเก็บรายได้  001   16-09-2562  1
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)    
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส่วนที่-4-ครั้งที่-3 ส่วนที่ 4 ฉบับที่ 3 pdf   15-11-2561  6
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส่วนที่-4-ครั้งที่-2   15-11-2561  2
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส่วนที่4   15-11-2561  6
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส่วนที่3   15-11-2561  4
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส่วนที่2   15-11-2561  6
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส่วนที่1   15-11-2561  8
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปก   15-11-2561  3
  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    
     -  อบรมคุณธรรมและอบรมป้องกันทุจริต  doc120181109151227.pdf doc220181109151227.pdf   27-03-2561  23
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  doc120181109143808.pdf   09-10-2560  6
     -  ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได  doc120181109104107.pdf   09-10-2560  3
     -  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได คุณธรรมและความโปร่งใส   09-10-2560  8
  โครงสร้างหน่วยงาน    
     -  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม   03-11-2560  70
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน    
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการขับเคลื่อนงานขององค์กร  ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สรุปส่วนที่ 3 แผนการขับเคลื่อน   03-11-2560  10
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน    
     -  พระราชบัญญัติ กฏกระทรวง แนวทางในการดำเนินงาน  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 กฏกระทรวง พ.ศ.2549 แนวทางการดำเนินงาน หนังสือกรมแจ้ง อปท. คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน   25-06-2560  40
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี    
     -  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  doc120170617185533.pdf doc220170617185533.pdf doc320170617185533.pdf doc420170617185533.pdf doc520170617185533.pdf doc620170617185533.pdf   17-06-2560  33
     -  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   30-09-2559  144
     -  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คำแถลง คำแถลงรายรับ คำแถลงรายจ่าย หลักการและเหตุผล รายงานประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย   21-05-2559  808
  การจัดการความรู้ (KM)    
     -  รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอรรัปชั่นภาครัฐ  รายงานผลการฝึกอบรม พึงละเวนการแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ราชการ  การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่งภายใต้ระบบคุณธรรม การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น   02-12-2559  479
  ประมาณการรายจ่ายงบ 2560    
     -  ประมาณรายการจ่ายงบประมาณ 2560  doc120181104164359.pdf งบ 61 ข้อบัญญัติ งบ 62 ข้อบัญญัติ   30-09-2559  9
  งบประมาณ 2561    
     -  งบประมาณ 2561 ต่อ  หลักการและเหตุผลตามแผนงาน บันทึกหลักการและเหตุผล รายรับ รายละเอียดรายรับ รายจ่าย รายละเอียดรายจ่าย   30-09-2559  28
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได    
     -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บักได พ.ศ.2554 - 2558  ปก สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5   31-05-2559  609
     -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บักได พ.ศ.2559 - 2563  บทที่ 1 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 2 บทที่ 6   21-05-2559  42
  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการตนเองของตำบลสู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะ    
     -  คู่มือการจัดการ    22-05-2559  0
     -  คู่มือผู้มาเรียนรู้    22-05-2559  0
     -  คู่มือปฎิบัติการการจัดการตนเองของตำบลบักได  ปก สารบัญ   22-05-2559  66
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบักได    
     -  ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  ข้อบัญญัติ   22-05-2559  5
  แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได    
     -  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561  ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 5   21-05-2559  55
  กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได    
     -  ระเบียบกองทุน ปี 2558  ระเบียบใหม่   21-05-2559  8
     -  ระเบียบกองทุน ปี 2553  ระเบียบกองทุน สวัสดิการ ใบรับสวัสดิการ ใบสมัคร ใบเสร็จ สมุดออมบุญสวัสดิการ   21-05-2559  174
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
 ระบบการจัดการตนเองของตำบลบักได
 ระบบการบริหารจัดการตำบล
 ระบบการดูแลสุขภาพ
 ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 ระบบอาสาความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ระบบสวัสดิการชุมชน
 ระบบเศรษฐกิจชุมชน
 ระบบเกษตรอินทรีย์
 แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักได
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 กรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 งานบุคลากร
 การจัดการความรู้ (KM)
 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
 แผนแม่บทการพัฒนาตำบลบักได (สปก.)
 กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตำบลบักได
 สภาองค์กรชุมชนตำบลบักได
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน
 
     
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4450-8233 Email: bakdailocal@hotmail.com,bakdailocal1@gmail.com,saraban@bakdailocal.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
    MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.